بافردوسی

زمان انجام پروژه:
با فردوسی تلاش می‌کند تا با انتشار مطالبی درباره حکیم فردوسی و شاهنامه، گامی جهت پاسداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و کتاب گرانبهای شاهنامه وی بردارد.